Regulamin

I. definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.phpcon.pl, zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio zgłoszenie udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika, lub Prelegenta.
 2. Serwis Rejestracyjny – strona internetowa umożliwiająca bezpośrednio zgłoszenie udziału Uczestnika w Konferencji.
 3. Organizator – przedsiębiorstwo Conferia Events Dariusz Grzesista z siedzibą w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 50A, kod pocztowy: 44-200, NIP 6422172643, REGON 273618346.
 4. Konferencja – konferencja programistyczna pod nazwą "PHPCon Poland 2024", organizowana przez Organizatora na terenie hotelu Stok Ski & Spa w Wiśle przy ulicy Jawornik 52A w dniach od 25 do 26 października 2024 roku.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 6. Agenda – ustalony przez Organizatora szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Udostępniona przez Organizatora Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 7. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.
 8. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez Organizatora zgodnie z procedurą, o której mowa w rozdziale V Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienia Kodeksu Postępowania oraz Polityki Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu oraz nazwy Konferencji przysługują firmie Conferia Events i mogą być wykorzystywane jedynie na podstawie zgody udzielonej przez ten podmiot.
 3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem korzystając z kanałów kontaktu wymienionych na stronie Kontakt.

III. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu, Serwisu Rejestracyjnego oraz wszelkich ich funkcji wymaga dostępu do sieci Internet, oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
  1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni, lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny, lub dobre obyczaje;
  3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
  4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści – jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. Udział w Konferencji

A. Udział w charakterze Uczestnika

 1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.A.2. Regulaminu.
 2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do:
  1. otrzymania jednego zestawu materiałów konferencyjnych;
  2. udziału w przerwach na kawę i posiłkach.
 3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału jest stały, jednak Uczestnik, korzystając z ogłaszanych przez Organizatora promocji, może zakupić bilet wstępu po cenie niższej niż katalogowa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji.
 4. Koszt wskazany w pkt. IV.A.3. dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać można w walucie polskiej lub Euro. Koszt udziału w Konferencji, w zależności od wybranej waluty, wskazano w cenniku, którym mowa w pkt. IV.A.3.
 6. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie Rejestracyjnym elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, postanowieniami Kodeksu Postępowania i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie Organizatorowi uzupełnionego formularza, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 8. Otrzymanie oferty, o której mowa w pkt. IV.A.7., Organizator potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.
 9. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji Organizator przekaże na adres e-mail Użytkownika dokument pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać należy w terminie i na numer rachunku Organizatora wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana również za pośrednictwem przelewu natychmiastowego albo kartą płatniczą, za pomocą systemu płatności internetowych.
 10. Realizacja zapłaty stanowi jednoczesne zawarcie umowy o udział w Konferencji.
 11. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji w formie e-maila przesłanego pod adres Organizatora ze wskazaniem osób, których zmiana dotyczy.
 12. Wstęp na warsztaty jest osobno odpłatny i wymaga osobnej rejestracji. Proces rejestracji uczestników warsztatów zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników Konferencji na minimum 3 dni przed rozpoczęciem tej rejestracji.
 13. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych warsztatach, Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach wszystkim uczestnikom Konferencji.
 14. Rejestracja uczestników warsztatów trwa do wyczerpania wolnych miejsc. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

B. udział w charakterze Prelegenta

 1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie Organizatorowi elektronicznego formularza rejestracji Prelegenta udostępnionego w Serwisie.
 2. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora. Decyzję na temat kwalifikacji zgłoszeń podejmuje powołany przez Organizatora Komitet Programowy. Decyzja ta jest ostatecznie wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie. O dokonanej ocenie zgłoszenia Organizator poinformuje Użytkownika drogą mailową.
 3. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do przygotowania i nadesłania na adres poczty elektronicznej Organizatora prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.
 4. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych mu w związku z udziałem w Konferencji – abstraktów w języku polskim lub angielskim – zależnie od języka prelekcji, a także prezentacji i również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji. Licencja obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta oraz:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych;
  2. w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczanie i wprowadzanie do obrotu nośników, na których materiały utrwalono;
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wyświetlanie, nadawanie i reemisja, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
  Licencja udzielona zostaje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia zgodnie z pkt. IV.B.2.
 5. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.

V. odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z pózn. zm.) Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z udziału w Konferencji) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora wskazany w Serwisie, przed upływem terminu. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w powyższym terminie listu poleconego.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa wyżej, Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji pomniejszonej o prowizje wynikające z kanału płatności wybranego przez Uczestnika oraz, w przypadku odstąpienia złożonego:
  1. najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2024 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty,
  2. najpóźniej w terminie do 15 września 2024 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty,
  3. najpóźniej w terminie do 30 września 2024 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 25% wpłaconej opłaty,
  W terminie późniejszym niż 15 października 2024 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 3. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej (podpisanej) przez Uczestnika.
 4. Uczestnik zawierający umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Uczestnikowi w wypadku gdy:
  1. Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W wypadku zawarcia Umowy w warunkach określonych w ust. 4, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konferencji. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany przez Uczestnika przy Rejestracji.
 8. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną przez Uczestnika Opłatę za Konferencję w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy na rachunek bankowy podany przez Uczestnika.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przyjętą i obowiązującą Polityką Prywatności.

VII. reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem Centrum Wsparcia Conferia pod adresem support.conferia.eu lub wysyłając zgłoszenie pod adres e-mail office@conferia.eu lub pisemnie, pod adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który przesłał Organizator formularz rejestracji Uczestnika lub Prelegenta, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony Organizatora za pośrednictwem adresów wyszczególnionych na stronie Kontakt.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Polityka Prywatności oraz Kodeks Postępowania stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku, jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Organizatora. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.